Waarom verzamelt Deco Greens (persoonlijke) gegevens? 

Deco Greens verzamelt persoonlijke gegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deco Greens respecteert de privacy van de bezoekers van www.Decogreens.nl onder andere door naleving van de Wet Persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

Welke gegevens worden verzameld door Deco Greens en waarvoor worden deze gebruikt? 

Gegevens klanten: 

 Deco Greens bewaart gegevens van klanten en offerteaanvragers zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email. Dit zijn de gegevens die door de klant zelf worden verstrekt. Vanzelfsprekend, als het een geleverde dienst betreft, om een factuur te kunnen sturen en de administratie te beheren. Daarnaast om zo nodig contact met de klant op te kunnen nemen betreffende de geleverde dienst en om het product te kunnen bezorgen. Het wachtwoord wat u opgeeft bij het aanmaken van een account wordt versleuteld, zodat zelfs Deco Greens uw wachtwoord niet weet.

Gegevens website bezoekers: 

 Deco Greens verzamelt ook gegevens van bezoekers van de Deco Greens web site. Het gaat hier om statistische informatie, zoals welke pagina's worden bezocht, hoeveelheid dataverkeer, IP-adressen, gebruikte browser en welke informatie wordt opgevraagd. Deze informatie dient om een goed inzicht in het gebruik van de website te krijgen en deze hier zo goed mogelijk op in te richten.

Gegevens users : 

 Elke server (email , www , ftp , etc.) registreert gegevens betreffende het dataverkeer, zoals IP-adres , de hoeveelheid data, en evt. de betreffende gebruiker (login). Deze gegevens worden gebruikt bij evt. technische onvolkomenheden en om u en ons te beschermen tegen eventueel misbruik of fraude.

Cookies :

Een cookie is een stukje informatie die via onze website naar uw browser wordt gezonden. Deze informatie wordt vervolgens bewaard op uw systeem. 
Een cookie zorgt ervoor dat onze website informatie over uw voorkeuren kan onthouden totdat u de "browser window" verlaat (als de cookie tijdelijk is) of totdat u de cookie onbruikbaar maakt of delete. 
Cookies bevatten niet meer informatie dan dat u verschaft, en ze kunnen uw hard drive niet "binnenvallen" en terugkeren naar de zender met persoonlijke of andere informatie van uw computer. Als u niet gebruik wilt maken van een cookie, kunt u nog wel onze website bekijken.

IP adres: 

 Elke machine op het Internet heeft een IP-adres, bijvoorbeeld "62.58.24.28". De IP-adressen van webservers en andere computers met een permanente Internet-verbinding veranderen gewoonlijk niet; daarom worden het vaste of statische IP-adressen genoemd. Anders dan computers met een vaste (kabel- of ADSL-) verbinding hebben computers met een inbel-verbinding meestal een IP-adres dat steeds verandert, iedere keer als ze contact maken met het Internet. Deze zgn. dynamische IP-adressen worden toegekend door de ISP (uit een "pool" van op dat moment beschikbare IP-adressen) voor de duur van de verbinding. Deco Greens gebruikt dit nummer voor de duur dat de klant op de website actief is. Zo kan Deco Greens bestellingen op de site volgen. Ook wanneer er op verschillende pagina’s gekeken wordt.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd? 

Deco Greens heeft uw gegevens optimaal beveiligd tegen onbevoegde inzage of gebruik. Deze site heeft veiligheidsmaatregelen om het verlies, misbruik en wijziging van uw persoonlijke informatie die onder ons beheer valt, tegen te gaan. Dit betreft het beveiligen van de server met de laatste veiligheid updates en het beveiligen van alle informatie met wachtwoorden en versleuteling van gegevens.

Geeft Deco Greens informatie door aan derden? 

Deco Greens geeft geen enkele informatie door aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals bijv. een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en/of ernstige spam-praktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en/of justitie. De beslissing hiertoe is dan louter en alleen ter beoordeling aan Deco Greens.

Verstuurt Deco Greens spam ? 

Nee, daar kunnen wij heel duidelijk over zijn. Deco Greens verstuurt zelf nooit spam, geeft nooit opdracht daartoe, neemt nooit een dergelijke opdracht aan, of werkt daar op enige manier aan mee. Deco Greens stuurt uitsluitend berichten: 
* (aan klanten:) met (technische) gegevens en informatie betreffende lopende bestellingen, 
* (aan klanten:) met belangrijke aankondigingen e.d. mbt. uw bestellingen, updates, betalingen 
* met antwoord op een eerder bericht van u, 
* met algemene informatie en aanbiedingen als u bij aanschaf in een van onze winkels een email heeft opgegeven. Afmeldingen worden onmiddellijk gerespecteerd.

Kan ik mijn opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? 

Indien een klant meer informatie wenst met betrekking tot zijn gegevens, deze gegevens wenst aan te vullen of te verbeteren, kunt u hiertoe overgaan via 
www.Decogreens.nl of een schriftelijk verzoek indienen bij Deco Greens, Thorbeckestraat 57, 6971 DB Brummen. Tevens kunt u Deco Greens, schriftelijk of per e-mail, verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Deco Greens zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van bovengenoemde verzoeken, de gewenste informatie verstrekken, de gegevens verbeteren of aanvullen dan wel de gegevensverwerking staken.

Waar kan ik met vragen terecht over deze privacy policy ? 

Indien u vragen heeft omtrent deze privacy policy, de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met Deco Greens BV

POST ADRES: (geen bezoek ! )

Thorbeckestraat 57
6971 DB  BRUMMEN
info@decogreens.nl
Telefoon: 087-78 44 988

Wijzigingen Privacy Verklaring

Deco Greens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.